Privacyverklaring

Inleiding
In voor Mantelzorg is een project van Stichting Vilans (hierna: Vilans) en Movisie. In deze verklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De actuele versie wordt gepubliceerd op www.vilans.nl.

Wie zijn wij en contactgegevens
Vilans is het Nederlandse kenniscentrum voor de langdurende zorg. Wij onderzoeken, adviseren en delen kennis over de langdurende zorg. Movisie is het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe.

Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stichting Vilans
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
(030) 789 2300
https://www.vilans.nl

Wij beschikken over een privacy officer die te bereiken is via privacy@vilans.nl

Persoonsgegevens die Vilans verwerkt
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Bedrijfsnaam
Adresgegevens
E-mailadres
Het kan in specifieke gevallen mogelijk zijn dat wij meer of andere gegevens verwerken.

Doelen en grondslagen
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het verzenden van onze nieuwsbrieven en andere publicaties
U te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn door de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u of de behartiging van de algemene belangen van Vilans, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn verder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen geen persoonsgegevens met derden tenzij vooraf vermeld en met uw uitdrukkelijke toestemming.

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden onthouden.

Bij uw eerste bezoek aan een website van Vilans wordt u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Voor meer informatie wordt u doorverwezen naar onze cookie policy: https://www.vilans.nl/cookiebeleid

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking door ons in te trekken of bezwaar te maken. U heeft ook het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een bestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze privacy officer.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Klachtenprocedures
Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de privacy officer.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met onze privacy officer.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen neemt u dan contact op met de privacy officer.

Utrecht, juli 2019

In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden