Feiten en cijfers over mantelzorgers

Feiten en cijfers over mantelzorgers

Hoeveel mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg zijn er eigenlijk? En hoe ervaren zij wat ze doen? Het Sociaal Cultureel Planbureau deed hiernaar onderzoek. We zetten wat cijfers en feiten uit dit onderzoek in 2019 en andere onderzoeken op een rij.

Mantelzorgers in Nederland

Ongeveer 35% van de 16-plussers geeft mantelzorg. Dat zijn ongeveer 5,5 miljoen mensen. Het gaat dan om gezelschap of emotionele ondersteuning, persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp of hulp bij administratie. Ongeveer 825.000 mensen helpen langdurig (langer dan drie maanden) en intensief (meer dan acht uur per week). Dit zijn ongeveer 16% van de mantelzorgers. Meer dan de helft van de mantelzorgers is vrouw. De 45-64-jarigen zijn vaker mantelzorger dan anderen.

Waarom verlenen mensen mantelzorg?

Uit het onderzoek van SCP blijkt dat mensen vaak zorg en ondersteuning bieden aan naasten omdat zij willen dat die persoon goed geholpen wordt, ook omdat zij dit als hun plicht zien. Mantelzorgers met een niet-westerse achtergrond gaven aan dat zij het leuk vinden om voor een naaste te zorgen. Mantelzorgers bieden gemiddeld 7,4 uur hulp aan naasten voor gemiddeld 5,4 jaar.

Mantelzorgers met niet-westerse achtergrond

Mantelzorgers met een niet-westerse migratieachtergrond bieden vaker intensief en langdurige hulp aan naasten dan autochtone Nederlanders. Ook weten mantelzorger met een niet-westerse migratieachtergrond minder vaak welke vormen van ondersteuning er voor hen beschikbaar zijn. De cijfers van het SCP laten zien dat autochtone Nederlanders vaker informele hulp bieden dan niet-westerse migranten. Belangrijk om hierbij mee te nemen is dat dit kan komen doordat zij hulp zo vanzelfsprekend vinden dat ze dit niet als hulp zien, maar ook doordat ouderen van mensen met een migratieachtergrond soms in het land van herkomst wonen, wat mantelzorgen lastig maakt.

Ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorgers maken minder gebruik van ondersteuningsmogelijkheden in vergelijking met 2014 en 2016. Er is vaker een beroep gedaan op vrijwilligers en minder gebruik gemaakt van respijtzorg dan in 2019. Wel wordt respijtzorg vaker gebruikt door ernstig belaste mantelzorgers. 9% van de mantelzorgers geeft aan ernstig belast te zijn. Dit percentage is sinds 2016 niet veranderd. Degenen die geen gebruik maken van mantelzorgondersteuning, geven vaker aan te weten waar zij terecht kunnen voor advies, informatie en ondersteuning. Toch geeft 30% van de mantelzorgers die geen ondersteuning ontvangt aan niet de weg te weten naar ondersteuning.

Eenzaamheid

Uit cijfers van MantelzorgNL blijkt ook dat mantelzorg vaak tot eenzaamheid leidt. Zo is 43% van de mensen die langdurig voor een ander zorgt, eenzaam. Voor mantelzorgers van mensen met dementie geldt dat 21% geen steun van hun sociale netwerk ervaart bij het verrichten van zorgtaken (Van der Heide et al., 2018)

Vrijwilligers

Ongeveer een op de tien mensen is actief als vrijwilliger in zorg en ondersteuning. In totaal gaat het dan om ongeveer 1,4 miljoen mensen, van wie bijna 900.000 mensen structureel actief. Het aandeel vrijwilligers in de zorg en ondersteuning is iets toegenomen (in 2016 was het 8,5%) als we ook het incidentele vrijwilligerswerk meenemen, maar gelijk gebleven als we alleen naar het structurele vrijwilligerswerk kijken.

Meer lezen?

Lees het onderzoek

Deel dit artikel
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden