Consultatie- en adviesgroep

U bevindt zich hier: Home | Consultatie- en adviesgroep

Consultatie- en adviesgroep

De consultatie- en adviesgroep van In voor Mantelzorg bestaat uit diverse branche-, beroeps- en belangenorganisaties die met de thematiek mantelzorg te maken hebben. De consultatie- en adviesgroep komt gedurende het programma een aantal keren bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten zullen de overeenkomsten en verschillen in de trajecten, de inbreng van beschikbare kennis en ervaringen, de resultaten van het programma en de verspreiding daarvan worden besproken. 

Hieronder vindt u een overzicht van de leden van de consultatie- en adviesgroep van In voor Mantelzorg. Per organisatie staat een kort statement waarom zij een bijdrage aan In voor Mantelzorg belangrijk vinden.

ActiZ

Brancheorganisatie voor zorgondernemers

Focus op het samenspel tussen beroepskracht en mantelzorger. Belangrijk hierbij zijn kennis, deskundigheid en ervaring van de beroepskrachten. Zij zijn gewend om iemand te verzorgen, maar het versterken van eigen regie is iets anders. Mantelzorgers kunnen hierbij helpen. In de samenwerking zou ruimte gegeven moeten worden. Mantelzorgers worden nu vaak gebruikt om gaten te vullen, terwijl we talenten zouden moeten benutten.

BTN

Branchebelang Thuiszorg Nederland

Er is een cultuuromslag nodig in het denken over bezuinigen en de combinatie met informele zorg.

GGZ Nederland

Meer informele zorg biedt kansen voor het versterken van clientinitiatieven, zelfhulp en lotgenotencontact. 
Meer informele zorg gaat niet vanzelf en vraagt inzet van professionals om het gebrekkige sociale netwerk op te bouwen, wat veel mensen met psychiatrische problematiek hebben.
Als we daarin slagen kan dat veel mooie ontmoetingen opleveren tussen mensen met en mensen zonder psychische kwetsbaarheid. 

Ieder(in)

Netwerk voor mensen met beperking of chronische ziekte

LOC Zeggenschap in zorg

Mensen en en hun mantelzorgers hebben hun waarden, drijfveren en levensritme. Zorgverleners kunnen daar op aansluiten en aanvullende ondersteuning bieden. Dat ziet er in ieders context anders uit. We moeten voorkomen dat we mantelzorg gaan vatten in protocollen, richtlijnen en keurmerken.

MEE Nederland

Het succes van het programma In voor Mantelzorg staat of valt met het vermogen van de verschillende organisaties om van elkaar te leren om de eigen kracht van cliënten te versterken en hun eigen netwerk te betrekken en in te zetten. Het is van belang dat hieruit de visie spreekt dat iedereen gelijkwaardig is, ongeacht eventuele beperkingen en dat iedereen naar eigen inzicht en vermogen vorm geeft aan zijn of haar leven. Mantelzorg is zo veel meer dan een praktische oplossing om de zorgverlening aan te vullen…

Mezzo

Mezzo is verheugd dat het thema mantelzorg nu zo goed op de agenda staat. Knelpunten zijn de communicatie met mantelzorgers, zorgprofessionals en werkgevers, de combinatie van taken en respijtzorg. Kansen ziet Mezzo in de bewustwording op het thema. Daarnaast moet meer worden gekeken naar het benutten van sociale netwerken, dus niet alleen meer alleen de naaste verzorger betrekken, maar naar het hele netwerk.

MOgroep

In de ondersteuning van mantelzorgers is veel te winnen door de samenwerking tussen Zorg en Welzijn te versterken. Zorginstellingen kunnen bijvoorbeeld veel meer gebruik maken van de expertise van steunpunten mantelzorg en de vaardigheden van sociaalwerkers om netwerken te bouwen en te ondersteunen rond mantelzorgers degenen die zij verzorgen. Dit zou meer op het netvlies moeten zitten.

Revalidatie Nederland

De essentie van de medisch specialistische revalidatie is dat er aandacht is voor het hele systeem waarin de patiënt leeft, waaronder de mantelzorgers. Door goed te luisteren naar de patiënt en de mantelzorgers kan de ondersteuning nog verder worden verbeterd. De opbrengsten van mantelzorg kunnen groot zijn als deze rol goed en gezamenlijk kan worden ingevuld.

RIBW Alliantie

Zorgorganisaties voor maatschappelijke ggz

Mantelzorg is thema-overstijgend: het moet als thema hangen boven alle plannen die we aan het maken zijn anders verzandt het.

Unie KBO

Unie van Katholieke Bonden van Ouderen

Veel oudere mantelzorgers weten de weg naar het Wmo-loket niet te vinden en kennen het ondersteuningsaanbod van de gemeente en andere instanties niet - of het aanbod sluit niet aan. We horen ook signalen vanuit onze achterban dat ouderen wel mantelzorg willen verlenen, maar niet weten hoe. Ze willen graag gefaciliteerd worden.

V&VN

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Een kans zit hem in het doel wat we met zijn allen voor ogen moeten hebben: we willen met zijn allen thuis blijven wonen in Nederland, en als dat niet lukt willen we wonen in een omgeving die zo thuis als mogelijk is. Als we dat als gezamenlijke focus hebben, dan zijn we met zijn allen constructief aan het nadenken over de toekomst en dan leggen we de basis voor betrokkenheid van informele zorg.

Verenso

De vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde

VGN

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Om mensen met een beperking volwaardig mee te kunnen laten doen in de samenleving is de samenwerking met en het betrekken van het eigen netwerk, waaronder mantelzorg van cliënten belangrijk.

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Gemeenten moeten de regie nemen voor mantelzorgondersteuning en waardering. De mantelzorger moet altijd worden betrokken bij de aanvraag van maatwerkvoorzieningen. De mantelzorger is dan dus al in beeld. Hoe is de belasting en hoe gaan we het arrangement regelen, zijn vragen die aan de orde moeten komen. Het is de uitdaging en meteen ook een knelpunt om dit zo creatief mogelijk te doen.

Ypsilon

vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose

Van alle mantelzorgers hebben mantelzorgers GGZ de zwaarste belasting. Mantelzorgers zijn in de GGZ de enigen van wie het handelen rechtstreeks effect heeft op de behandeling (verhoogde of juist verlaagde kans op een psychose bijvoorbeeld). Investeer je in mantelzorgers dan investeer je dus rechtstreeks in de gezondheid van de patiënt.

Zorgbelang Nederland

Behartiger van de belangen van zorgvragers in de regio

Door zich niet bewust te zijn van hun rol als mantelzorger én de mogelijkheden van respijtzorg krijgen mantelzorgers niet de passende en ondersteunende hulp waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. Kansen ziet Zorgbelang in erkenning van de positie van mantelzorgers én hun rol door ze te betrekken bij het zorgarrangement (en dus ook bij het ‘keukentafelgesprek’). Daarmee vergroot je de kennis en keuzemogelijkheden voor mantelzorgers, zodat zij wel passende ondersteuning kunnen krijgen.

Zorgverzekeraars Nederland

Brancheorganisatie van zorgverzekeraars

Agendaleden In voor Mantelzorg

InEen

Voor de leden van InEen, organisaties voor eerstelijnszorg, is het samenspel met mantelzorgers van groot belang. Juist omdat goede zorg steeds nadrukkelijker vraagt om een evenwichtige samenloop van ervaringsdeskundigheid en medische kennis. Bij het versterken van de georganiseerde eerstelijnszorg rondom patienten willen we daar oog voor hebben.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Branchevereniging voor algemene ziekenhuizen in Nederland


 

Facebook Twitter LinkedIn

invoormantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.